I – Zasady ogólne przygotowania do bierzmowania

 • Przygotowania rozpoczynają się w (pod koniec drugiej klasie gimnazjalnej), a kończą się w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • Podczas ogłoszeń parafialnych w stosownym czasie i na stronie internetowej, będą podawane terminy spotkań kandydatów;
 • Kandydaci do bierzmowania zostaną przydzieleni na mniejsze grupy;
 • W każdym miesiącu odbywać się będzie jedna katecheza parafialna i spotkanie grupy wzrastania.

II – Wymagania stawiane kandydatom

Kandydat jest godny do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jeśli w czasie przygotowań:

 • regularnie uczestniczy we Mszach świętych niedzielnych;
 • bierze czynny udział w katechezach parafialnych i spotkaniach w grupie;
 • przystępuje do Sakramentu Pokuty i Pojednania (systematycznie, co miesiąc);
 • uczestniczy w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, nabożeństwa pokutne, rekolekcje adwentowe i wielkopostne);
 • uczęszcza na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń;
 • przyswoi wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowy katechizm (szczegóły podane przez księdza prowadzącego).

 

Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła podjęte z własnej inicjatywy, jak np.: udział w rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywanie liturgii, pomoc potrzebującym (SKC), opieka nad chorymi i inne posługi Kościoła.

 

Duchowe zaangażowanie kandydata i jego weryfikacja

Sam Bóg kształtuje swoje życie w człowieku. Możemy jednak poznać jego jakość po postawie; na ile człowiek jest otwarty na Boga i dojrzale z Nim współpracuje. W przygotowaniach do Bierzmowania oceniamy zewnętrzne postawy kandydatów traktując je jako świadectwo życia chrześcijańskiego. Kandydat do Bierzmowania uczestniczy w Eucharystii w każdą niedzielę.

 

III – Wymagane dokumenty

Przedkładanie wymaganych dokumentów rozłożone jest w czasie, aby bezpośrednie przygotowanie nie było mylone ze zbieraniem dokumentów czy podpisów, ale utożsamiane z pełną uwielbienia modlitwą we wspólnocie wiary i miłości. Terminy składania dokumentów: do końca każdego roku kalendarzowego poprzedzającego przyjecie sakramentu.

 

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Skrócony odpis aktu chrztu(jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii to wystarczy to zgłosić podając datę chrztu podczas zapisów);
 • Biografia wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu. Należy uzasadnić się swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii życia patrona. Kandydat odpowiada w czym może naśladować świętego patrona. Biografia powinna spełniać następujące kryteria: pisana ręcznie – min. 1 strona A4;
 • Przedstawienie świadka sakramentu Bierzmowania(imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan.892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 – §1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.

Kan. 874 – §1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

 • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 • 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.